حذف ۳۳۳ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد Scopus

  • ۱۳۷۷ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۱۰۹۱ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۱۰/۵۷ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
  • ۲۰۲ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
  • ۱۳۱۳۸۹۰ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
  • ۵۱۲۶۱ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۱۳%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۸%
خوداستنادی کل
۱۲%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۶۷%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

  • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By